MØTER / MØTEREFERATER


Møte 21.6.2016

Presidenten åpnet  sitt siste møte på tradisjonelt vis. Det møtte 19 medlemmer og 13 gjester, både tidligere medlem og ektefeller til medlemmene. Det ble minnet om påmeldingsfrist for båttur på Øyeren 23. august.
Dette var presidentens siste møte i hans presidentperiode og klubbens site møte før ferien. Presidenten tok tråden tilbake til sitt program og de målsettinger som var satt. Dette er i vesentlig grad oppfylt og det har vært godt frammøte på møtene. Presidenten hadde laget en dvd som tok for seg hele Rotary-året og alle aktivitetene klubben har hatt og deltatt i. Flott presentasjon i bilder og lyd på 15 minutter.
Avslutningsvis var det kaffe og presidentfruens ostkake, en meget hyggelig avslutning for Rotary-året.

Lillestrøm, 21.6.16,  Ola

Møte 14.6.2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Det møtte 14 medlemmer og 5 gjester.
Presidenten vil på neste og siste møte før ferien ta opp vedtektene for de nødvendige justeringer uten de omstridte punktene.
Det ble minnet om påmeldingsfrist for båttur på Øyeren 23. august.

3-minutter ved Helge Asbjørn som holdt et engasjert innlegg om Hillary Clinton som person og politiker med stort engasjement.
Kveldens foredragsholder var Vidar Skillingsås som snakket om brannen på Scandinavian Star og det å leve med denne ulykken etterpå. Vidar var 14 år da han var med i en idrettstropp på vei til Danmark med Scandinavian Star. Totalt 160 omkom. Vidar fortalte sin dramatiske historie, hva som skjedde og bergingen. Han var deretter innom det å leve rett etter ulykken og livet seinere. Skyldfølese og håndtering av dette, det å legge ting bak seg og kunne gå videre i  livet. Men også det å møte mennesker i sorg. Vidar er i dag i forsvaret og har vært 3 perioder i Afganistan.

Lillestrøm, 15.6.16, Ola

Møte 7.6.2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis og minnet om at det var 7.juni.
Det møtte 17 medlemmer og 3 gjester.
Det ble minnet om presidentskiftet fredag  f.k. og avtalt båttur på Øyeren 23. august.

Terje Tomter hadde 3-minutter og snakket om omstilling og digitalisering, spesielt hva som var skjedd i Estland som hadde gjort et stort sprang i forlengelsen av frigjøringen.
Kveldens foredragsholder var Roald Hansen som snakket om Kjeller flyplass. Han vektla tre perioder spesielt: Oppstarten i 1912/13, krigsperioden og hendelsen da og perioden etter krigen. Han gikk spesielt inn på bakgrunnen for flyplassen og statsråd Nils Ihlens rolle. Han var også eier av Kjeller gård. I forbindelse med krigen og perioden etter vektla han foruten de konkrete hendelsen med bombing også flyplassen og Kjellers tiltenkte rolle og hva som er funnet ut i den seinere tid om dette.

 Lillestrøm, 8.6.16 Ola

Møte 10.5..2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Det møtte 18 medlemmer, 1 som skal bli medlemmer og 1 gjest.
Kvelden var satt av til to mini-egoforedrag ved Geir og Hans-Jakob. Dette er et ledd i å få presentert og bli kjent med de som har vært lenge i klubben, for nye medlemmer. Både Geir og hans-Jakob hadde hatt sine opprinnelige ego-foredrag for ca 18 år siden.

Geir er 56 år og fortalte inngående om sin bakgrunn og oppvekst i Lillestrøm, utdanning og første arbeidsperiode foruten familieforhold. Deretter gikk han gjennom sin yrkesmessige karriere fra han startet på Dyno (Dynea) til sin karriere hos Bagges hvor han i dag er daglig leder. Geir er av utdannelse ingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole.

Hans-Jakob er 78 år og har en lang karriere. Han fortalte om sin bakgrunn og oppvekst på Hamar. Faren hadde deltatt i illegalt arbeide under krigen og måtte flykte til Sverige i 1944, noe som medførte at familien mistet bostedet på Hamar og måtte bo en tid hos morens foreldre. Hans-Jakob fortalte om sin skolegang og første arbeidsperiode. Han er utdannet som ingeniør i Sverige og hadde sin første arbeidsperiode etter fullført utdannelse der. Det startet i Bacho i Enkøping hvor familien bodde til 1967 da de flyttet til Oslo og jobb i As Norsk Viftefabrikk. Gikk så grundig gjennom overgangen til etablering av egen virksomhet og utviklingen av denne sammen med en kompanjong.  Dette var to vel forberedte og interessante foredrag.

Lillestrøm, 10.5.16  Ola

Møte 26.4.2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Ønsket spesielt velkommen gjester og de som skal bli nye medlemmer.
Det møtte 15 medlemmer, 3 som skal bli medlemmer og 2 gjester.

Are orienterte om sine tanker for klubben i 2016/17.  Han tok utgangspunkt i organisasjonen og sammensetning av styre og komiteer. Det er tatt hensyn til noe kontinuitet, men også rotasjon. Gikk gjennom komiteenes arbeidsoppgaver og hvilke som Are mente vi burde prioritere. Dette bygger på klubbens tradisjoner, men er noe spisset mot det som vi mener er viktigst for vår klubb. Are gikk gjennom sine prioriteringer for kommende år og hadde i tillegg et personlig mål om å besøke klubbene i vårt område. Rekruttering er fremdeles viktig. Til slutt gikk are gjennom KPM og hvilke mål som skulle prioriteres for rapportering.    Are sender ut sin presentasjon.

Lillestrøm, 26.4.16   Ola

Møte 19.4.2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Tok opp forslaget  til nye vedtekter som er en oppdatering av etablert praksis i klubben, til behandling. Det ble reist spørsmål om navneendringen er rett å gjennomføre fordi det bryter med klubbens logo og vedtatte navn i charteret, men er i samsvar med norsk rettskrivning og Rotary i Norge sin anbefaling. Saka utsett til årsmøtet.
Det møtte 14 medlemmer og 3 gjester pluss foredragsholder.
Per hadde 3-minutter og snakket om bestefarsrollen med bakgrunn i at det er funnet ut at Norge er best i Europa til å benytte besteforeldre til pass av barnebarn.

Presidenten ønsket spesielt velkommen foredragsholder Jon Mannnsåker som snakket om «Parapsykologi – vet vitenskapen noe om paranormale opplevelser».  Mannsåker er siv.ing. og opptatt av vitenskapelige bevis og forskning. Han gikk først gjennom hva emnet besto av og hva det ikke var. Deretter gikk han gjennom kjente dokumenterte forsøk og kjente hendelser for de ulike områdene som dette omfatter, og viste at det er en del vi ikke kan forklare. Han var spesielt innom spionforskning av i forbindelse med personer med paranormale evner.

Lillestrøm, 19.4.16, Ola

Møte 29.3.2016

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Minnet spesielt om utsendt forslag til nye vedtekter som er en oppdatering av etablert praksis i klubben. På et seinere møte i april vil presidenten ta vedtektene opp til endelig behandling.
Det møtte 14 medlemmer og 3 gjester pluss foredragsholder.
Presidenten ønsket spesielt velkommen foredragsholder Pål Troye som snakket om «Historien om norsk hoppsport». Troye har skrevet historie om norsk hoppsport. Han tok utgangspunkt i et postulat om at hoppsport kanskje var skisportens far selv om skiløping var en gammel idrett, Han gikk spesielt inn på tilblivelsen av skihopping som sportsgren på 1800-tallet og understreket Husebyrennene og Holmenkollen som grunnlaget for hoppsporten. Det ble fortalt historier om pionærene for hoppsporten, spesielt Sondre Norheim og Hemmestveit-brødrene. Ruud-brødrene og Kongsberg-miljøet ble viet oppmerksomhet.

Troye gikk også spesielt inn på hoppsportens utvikling utenlands, spesielt nordmennene som tok denne med seg til det norske amerika. Etter at nordmennene hadde dominert hoppsporten fram til olympiaden i 1952, tok andre nasjoner over hegemoniet, først finnene, siden Øst-Tyskland og Østerrike, men med enkelte norske individualister innimellom.

 Lillestrøm, 29.3.16, Ola

Inter City Møte 17.3.2016

Møtet var et intercity-møte med Sagdalen og Nittedal Rotaryklubber som arrangør og ble holdt i 3Ms lokaler på Skjetten. Totalt møtte opp mot 70 personer. Fra vår klubb møtte bare 6 medlemmer og 2 gjester fra oss.
President i Norges Røde Kors Svein Mollekleiv holdt foredrag om grenseløs omsorg. Møtet ble innledet med diktlesing.
Mollekleiv innledet med å takke Rotary for samarbeidet om polio. Han minnet om 1000-års-målet og effekten av å løfte mange ut av fattigdom og at det hadde vært nedgang i krigskonflikter og personer som mistet livet i disse. Men dette var fran til for noen år siden da vi fikk konfliktene i Afganistan, Sudan, Libya,Syria, Sentralafrikanske rep., Mali, Kongo, Nigeria. Konfliktene er interne, men har regionale implikasjoner. 60 mill. mennesker er på flukt. I tillegg klimakrisen og sammenhengen mellom konsekvenser av denne og konflikt som på Filipinene og BandAche.

Mollekleiv minnet om Geneve-konvensjonen, tilblivelse og utvikling, og de rettigheter som er nedfelt i denne. Røde Kors/Røde halvmåne er «beskytta merker» og har i stor grad fri tilgang til å hjelpe begge parter i konflikter. I Syria er dette vanskelig pga balansert hjelp.
Mollekleiv gikk deretter over til den konkrete flyktningekatastrofen som rammer Europa og Norge og minnet om å møte mennesker mer verdighet, behov for frivillige og integrering .

Lillestrøm, 17.3.16, Ola

Møte nr. 25, 1.3.2016

Innkommende president åpnet på tradisjonelt vis. Det møtte 15 medlemmer og totalt 3 gjester inkl. foredragsholder. Minnet om seminar på Kløfta 9. mars om hva det innebærer å være Rotary-medlem.
Ønsket spesielt velkommen dagens foredragsholder Ola Johnsrud.
Ola Johnsrud holdt foredrag om sin tid i NRK. Han fortalte om sin bakgrunn og hvilke stillinger og områder han hadde hatt og dekket i NRK. Mest fortalte han fra sin tid som korrespondent i Bonn og krydret dette med anekdoter  fra den perioden. I tillegg var han spesielt innom tiden i dagsnyttredaksjonen og fortalte om miljøet i NRK. Han var også sentral i forbindelse med etableringen av P2. I tillegg ga han en del blikk på personligheter han arbeidet sammen med.

Lillestrøm 1.3.2016, Ola

Møte nr. 22, 26.1.2016

Presidenten åpnet på tradisjonelt vis. Det møtte 15 medlemmer og totalt 2 gjester inkl. foredragsholder. Presidenten oppfordret til registrering i My Rotary og viste til utsendt epost og utdelt oppskrift med link.
Presidenten ønsket spesielt velkommen dagens foredragsholder, tidligere president i Skedsmokorset Rotary Gunnar Hansen.

Gunnar Hansen holdt foredrag om juryordningen og innledet med sin bakgrunn for dette emnet. Bakgrunnen for foredraget er debatten om juryordningen i norsk rett og forslaget om oppheving. Hansen orienterte innledningsvis om hva juryordningen eller lagrette er, historikken og gjeldende rett. Han orienterte også om omfanget av bruk av jury og fremmed rett, dvs hvilke andre land som hadde varianter av juryordning. Deretter tok han for seg de mer faglige sider ved ordning som hvilke hensyn som må tas, internasjonale forpliktelser og forslagene i utredninger om juryordningen og hvilke fraksjoner som eksisterer. Han avsluttet med hvor saka står i dag og hvilke endringer som kan være på gang og litt sine egne synspunkter og vurderinger. Det er i dag politisk flertall for oppheving, men noe uklart når dette kommer og om det evt. ses i sammenheng med en større endring av straffeprosessloven. I så fall kan det ta lang tid.

Lillestrøm 27.1.2016, Ola

Møte nr. 21, 19.1.2016

Presidenten åpnet på tradisjonelt vis. Det møtte 15 medlemmer og totalt 3 gjester og foredragsholder tidl. Ordfører i Ullensaker Harald Espelund. Presidenten takket for godt frammøte på ballet lørdag hvor over 50 % møtte. Godt gjennomført. Tor orienterte fra årsmøtet i klimakomiteen og understreket solcelleprosjektet. 3-minutter ved Are som snakket om Skedsmo Kommunes gjennomføring av regulering av eiendomsskatt og behandling av forespørsler og klagesaker.

Espelund hadde «Ullensaker i vekst» som tema for sitt foredrag. Han innledet med sin bakgrunn, hvordan han kom fra Stryn til Ullensaker og hvordan han kom inn i politikken for mange år siden. Espelund har vært sentral i lokalpolitikken gjennom den sterke vekst Ullensaker har vært gjennom som følge av etableringen av hovedflyplassen. Han var stolt over hvordan kommunen har håndtert en utfordrende situasjon og mente kommunen var effektivt drevet og hadde maktet veksten på en god måte. Folketallet er nesten fordoblet på vel 20 år. Espelund krydret også foredraget med personlige opplevelser.

Lillestrøm 20.1.2016, Ola

Møte nr. 20, 12.1.2016

Presidenten åpnet på tradisjonelt vis. Det møtte 15 medlemmer og totalt 3 gjester inkl. foredragsholder.

Presidenten minnet om Ryla-kandidater og om innlogging på My Roraty. 3-minutter ved Inge som tok for seg hendelsen i Hemsedal hvor et barn døde etter spiseforstyrrelser og manglende oppfølging. Inge tok spesielt for seg det offentlige forvaltningshierarkiet og risikoen for ansvarspulverisering. Dagens foredragsholder var Torbjørn Fallet som orienterte om prosjektet med Husebylåven. Det skal investeres 69 mkr i etablering av aktivitetshus og møteplass for spesielt Skedsmokorset. Det vil bli rom for forskjellige aktiviteter og prosjektet er under reglene for momsrefusjon. Det ble orientert om prosjektets omfang, innhold og samarbeid med andre. Etterpå var det en del spørsmål hvor kjøkkenmuligheter som grunnlag for servering var aktuelt. Det blir anretningskjøkken, ikke produksjonsmuligheter.

Lillestrøm 13.1.2016, Ola

Møte nr. 19, 5.1.2016

Suppemøte. Presidenten åpnet på tradisjonelt vis årets første møte og ønsket godt nytt år. Det møtte 15 medlemmer.

Presidenten refererte takk fra Skedsmotun for støtte på post 2. Presidenten refererte melding fra Øivind Johnsen om utmelding fra årsskiftet. Han var godt fornøyd med klubben, men hadde problemer med hørsel og derved mindre utbytte, På denne bakgrunn ble det diskutert muligheter for teleslynge i møtelokalet. Dette vil bli undersøkt. Johan Aas presenterte vårens program som på det nærmeste er helt klart, bare ett møte med usikker program.   Programmet ser meget bra ut.
Birger redegjorde for kameratskapskomiteens arbeid, herunder generelt om klubbens aktiviteter, medlemskapssituasjonen,sosiale aktiviteter og loddsalg. Det har vært godt frammøte i høst.
Arne orienterte om samfunnskomiteens arbeid herunder klimagruppen, solcellprosjektet og spesielt merking og rydding av turstier, Det tas kontakt med skiklubben for nærmere avklaring.

Til slutt ble det servert suppe.

Lillestrøm 6.1.2016, Ola

Møte nr. 18, 15.12.2015

Presidenten åpnet på tradisjonelt vis årets siste møte og ønsket spesielt velkommen alle ledsagere. Det møtte 21 medlemmer og ca 38 totalt. Spesielt velkommen til Birger som har vært syk, men holder sitt faste frammøte. Birger og kameratskapskomiteen hadde gjort vakkert i stand til årets julemiddag, Det ble allsang og underholdende kåseri av Per som tok for seg ulike aktuelle vinklinger på kjente saker det siste året. Lotteriet ga god inntekt. Høstens frammøtestatistikk viser i gjennomsnitt 63 % av medlemmene som er 15 – 16 frammøtte i gjennomsnitt (inkl. rapporterte møter i andre klubber).

 Skedsmo Nord Rotaryklubb takker for et godt halvår og ser fram til et like godt neste halvår.

Vi ønsker alle en god julehelg og et godt nytt år!

Lillestrøm 9.12.2015, Ola

Møte nr. 17, 8.12.2015

 Presidenten åpnet på tradisjonelt vis. Bidrag med skattefradrag til Rotary Foundation. Ved innbetaling av 330 kr til Per, yter klubben i tillegg 200 kr. Det møtte 15 medlemmer og 2 ledsagere som gjester.
Egoforedrag av Johan Aas. Han fortalte om sin oppvekst på Nordre Holter i Nes, sin utdanning fra gymnas i Lillestrøm, Schous Tekniske Institutt og NTH. Diplomoppgaven ble tatt på FFI på Kjeller, og etter militærtjeneste, som også delvis ble avtjent på Kjeller, startet Johan sin yrkesmessige karriere på FFI der han har vært til han gikk av med pensjon i 2014. Johan har hatt stillinger som prosjektleder for omfattende utviklingsprosjekter for Forsvaret. Han gikk nærmere inn på de store prosjektene:

  • Maritime fartøysanskaffelser

o   Ubåtprosjektet Ula-klassen. Samarbeid med Vest-Tyskland

o   Korvettene Skjold-klassen for avløsning av MTB

o   Fregattene Nansen-klassen. Anti-ubåt-fregatt

  • 2003 leder for NATO-gruppe for tiltak mot terrorisme. Sårbarhetsanalyse
  •   2004-06 FFI strategi og plan for forskningspolitikk. Hva skal FFI drive med?
  •  2007 Tilbake til maritim avdeling. Ubemannede undervannsfarkoster
  • «Norsk sjømakt 2030» Sikkerhetspolitikk
  •  Nå etter pensjonering 2 prosjekter: Analyse av maritime operasjoner. Taktisk ledelse av maritime operasjoner.

Er også interessert i fly, seilflyging og førerløse radiostyrte fly.
Etter foredraget kom Sonja fra Skedsmotun med kake og kaffe og foretok en omvisning i tilknytting til vårt støtteprosjekt for Skedsmotun.

Lillestrøm 9.12.2015, Ola

Møte nr. 16, 1.12.2015

 Presidenten åpnet på tradisjonelt vis. Minnet om påmelding til juleavslutning og bidrag med skattefradrag til Rotary Foundation. Ved innbetaling av 330 kr til Per, yter klubben i tillegg 200 kr.3-minutter ved Hans Jakob som leste et kåseri av Ivar Eskeland om sjela i norsk debatt som en kommentar til dagens debatt. Det møtte 12 medlemmer og 5 gjester inkl. foredragsholder. 3 gjester var ledsagere.

Foredragsholder var Kristin Kyhen Ramstad som orienterte om det tverrsektorielle samarbeidet om barn, ungdom og unge voksne i Skedsmo kommune. Det ble orientert om hvilke områder det arbeides på, oppbygging og struktur på arbeidet og hvilke prosjekter som var mest aktuelle i 2015 og budsjettet for 2016. Arbeidet omfatter barn og unge opp til 24 år. De mest aktuelle områdene i 2015 har vært ungdom på ruskontrakt, konfliktrådet Oslo og Akershus om ungdomsstraff og –oppfølging, radikalisering og voldelig ekstremisme og ungdoim som faller ut av videregående skole.

Lillestrøm 2.12.2015,Ola

Møte nr. 15, 23.11.2015

Møtet var fellesmøte med Skedsmokorset RK i deres lokaler.
Det møtte ca 30 totalt , herav 13 medlemmer fra vår klubb.
Foredragsholder var Rolf Lauritzen fra Olimb, geotekniker. Tema var bygging av Midgardsormen – det nye kloakksystemet i Oslo. Totalprosjektet er på 1,3 mrd. Kr og har som formål å gjøre Oslofjorden og Akerselva reinere. Det tar avløpet fra østre deler av Oslo, ca 300.000 personer.
Foredraget ga en innføring i teknikker og utfordringer med å bygge et slikt avløpsanlegg i Oslo sentrum. Uliketeknikker ble benyttet på ulike strekninger avhengig av grunnforholdene som varierte fra fjell til løsmasser som sand, marin leire, fyllmasser av sagflis og sprengstein. Anlegget har flere startpunkter, men samles i renseanlegget på Bekkelaget. Fritt fall fram til pumpestasjon ved Bekkelaget for inntak i renseanlegget.

Lillestrøm 17.11.2015, Ola

Møte nr. 14, 17.11.2015

Bedriftsbesøk på Akershusmuseet på Strømmen.
Det møtte 15 medlemmer og to gjester/ledsagere.

Kjersti Lillebø orienterte om museets oppbygging, aktivitet og virksomhet. Museet består av 19 avdelinger og 35 besøksenheter. 101 ansatte, budsjett ca 70 mkr. Over 200.000 besøkende. Lokalt samarbeid med frivillige er viktig. Spesiell satsing på forskning, opplæring i håndverkstradisjoner med 16 lærlinger og foto.

Konsolideringsprosessen og videre utvikling ble det orientert om. Ny logo og nytt navn vil komme. MIA – museene i Akershus. Et mål er å bli årets museum i 2020.
Avsluttet med omvisning og demonstrasjon av prosesser i fotoavdelingen.

Presidenten takket for interessant orientering.

Neste møte som er fellesmøte med Skedsmokorset i deres lokaler mandag 23.11. kl. 19.30.

Lillestrøm 17.11.2015, Ola 

Møte nr. 13, 10.11.2015

Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis og ønsket velkommen. Det møtte 15 medlemmer og to gjester. Arne og Hans Jakob deltatt på møte i andre klubber. Asbjørn Løken fra Lørenskog kåserte om tur til Nord-Korea. Asbjørn Løken og en del venner har laga en privat klubb for felles reiser som de som oftest foretar til områder som ligger utenfor den ordinære turistrute. 4 personer hadde i 2013 vært på tur til Nord-Korea. Dette krever lang og god planlegging. De hadde fått visum ved ambassaden i Stockholm. I 2012 ble det avbrutt tur, men i 2013 kom de inn. Reiste med transsibirske jernbane til Vladivostok og fly til Pjongyang. Ut igjen via Beijing. De bletett fulgt i alle bevegelser i Nord-Korea av egne guider. Hele turen styrt av Nord-Korea, men de kom en del rundt og fikk dergjennom også et inntrykk av landet. Kunne ikke snakke med befolkningen og begrenset fotografering. Pjonyang fin by.
Til slutt minnet Inge om neste møte som er besøk på Akershusmuseet (Gamle Skedsmo rådhus) på Strømmen. NB kl 18.00.

Lillestrøm 11.11.2015, Ola

Møte nr. 12, 3.11.2015

 Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis og ønsket velkommen. Det møtte 15 medlemmer og to gjester fra andre klubber. Birger deltatt på to møter i andre klubber. Minnet om at det er ønskelig med RYLA-kandidat. Direktør Stein Løvold, UNIK – Universitetssenteret på Kjeller fortalte om Basic Internet i fattige land. Ideen er fri tilgang på enkel basis informasjon via internett som en driver for innovasjon. Basic Internet Foundation har som formål/ide å få folk ut av fattigdom og å skape marked.  Lavkosttilbud uten krav til stor båndbredde.

Lillestrøm 4.11.2015, Ola

Møte nr. 11, 27.10.2015

 Suppemøte og årsmøte. Det foreligger egen protokoll fra selve årsmøtet. Det møtte 19 medlemmer som er rekord så langt i sesongen. Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis og ønsket velkommen. Takket spesielt for deltakelse på forrige helgs TV-aksjon. Helge Asbjørns arbeid med organisering ble særskilt takket. Birger deltatt på møte i Skedsmokorset RK. Minnet om at det er ønskelig med RYLA-kandidat. Astrid orienterte om status for nyttårsball 16.jan. 2016 på Arena som er fellesarrangement for klubbene i distriktet. Invitasjon og påmelding vil komme seinere. Fra merknader under årsmøtet nevnes her bare at medlemstallet nå er 24 og ikke 25 som det står i årsmeldingen. Videre var det i budsjettet for kommende sesong tatt utgangspunkt i 25 medlemmer. Kontingenten holdes likevel uendret. Vi har ikke behov for større reserver.

 Lillestrøm 28.10.15, Ola

Møte nr. 10, 13.10.2015

 Dette var et fellesmøte med Skedsmokorset Rotary klubb. Det var 35 frammøtte totalt, herav 15 medlemmer fra Skedsmo Nord RK.
Presidenten i SNRK åpnet møtet på tradisjonelt vis og ønsket velkommen til interessant møte. Spesielt gledelig med så stort frammøte. Ønsket spesielt velkommen til foredragsholder dr. med. Prof. Em. Arne Aarås som holdt foredrag over temaet «Morgendagens medisin.»

Hovedpunktene i Aarås sitt foredrag var
-         
Genetikk
-         
Epigenetikk
-         
Stamcelleforskning og –medisinering
-         
Bildediagnostikk
Aarås tok spesielt for seg mulighetene for behandling av sykdommer og medfødte lidelser med grunnlag i utvikling av kunnskap på disse områdene og disse teknologiene.
Etter foredraget var det en del spørsmål som ble besvart.

Lillestrøm 14.10.15, Ola

Møte nr. 9, 6.10.2015

 Dette var et åpent intercitymøte sammen med Lillestrøm Rotary klubb. Det var ca 140 frammøtte totalt, herav 14 medlemmer fra Skedsmo Nord RK pluss noen gjester.
Presidenten i SNRK åpnet møtet på tradisjonelt vis og ønsket velkommen til interessant møte. Spesielt gledelig med så stort frammøte. Ønsket spesielt velkommen til foredragsholder seniorforsker dr. Kristian Åtland fra FFI.

Johan Aas presenterte foredragsholderen og understreket hans yrkesmessige og forskerbakgrunn som spesialist på Russland.
Åtlands tema var Putins Russland – en trussel mot Norge? Åtland snakket om nordområdene og sikkerhetssituasjonen. Han orienterte om de endringer en har sett i Russlands utvikling og forsvarsoppbygging og modernisering de seinere år og vektla dette sammen med de aktiviteter vi har sett fra Russland overfor naboland. Russland har hatt en betydelig økonomisk vekst som har støttet en slik politikk, vesentlig som følge av høge oljepriser. Dette er nå betydelig endret med redusert oljepris og økonomiske sanksjoner fra vesten.

Etter foredraget var det en del spørsmål som ble besvart.
President i Lillestrøm RK Pål Sørensen som også ledet spørsmålsrunden, takket foredragsholderen og avsluttet møtet.

Lillestrøm 7.10.15, Ola

Møte nr. 8, 29.09.2015

Det møtte 12 medlemmer, men foresdragsholder kom ikke. 
Presidenten åpnet med faste poster. Minnet om utsendt epost «Å være en levende klubb.

Møtet ble et samtalemøte om gjennomføring av TV-aksjonen og diverse andre saker. Helge Asbjørn har påtatt seg ansvar for aksjonen og sender ut epost til alle medlemmer. Det er behov for ringerunde til bøssebærere og hjelp på skolen.

Andre saker som ble luftet var status for prosjekter, referat, medlemsverving og klubbens liv og arbeid. Det er tilfredshet med den passe blandingen av foredrag og sosiale aktiviteter.
Erling følger opp prosjektet på Skedsmotun som han tok initiativ til.
Svein-Erik avklarer nærmere om neste møte som er et åpent fellesmøte på Arena og Russland. Bør være stor interesse for dette.


Lillestrøm 30.9.15
, Ola

Møte nr. 7, 22.09.2015

Det møtte 14 medlemmer og 3 gjester som var ledsagere til medlemmer.  

Presidenten åpnet med faste poster. Minnet om utsendt epost «Å være en levende klubb. Refererte også distriktskonferansen om Europa.  3-minutter skulle vært ved Arne, men fraværende.

Presidenten ønsket foredragsholder Lars MJ Hansen fra Romerikes Blad velkommen. Han tok for seg «Kommunvalget 2015 – Valgkommentarer og analyse.  Hovedvekt på lokalvalget i Skedsmo spesielt og Romerike generelt men oversikter for alle kommunene. Omtalte også rikspolitiske sider. Hovedtrekk ved valgresultatet presentert. Det var m,ange spørsmål og kommentarer fra salen.

 Lillestrøm 23.9.15, Ola 

GUVERNØRBESØK (Møte nr.6, møte nr. 5 var komitemøter)

 

Sted: Fjell og Fjord Konferansers nye lokaler i Jogstadveien 9-11, Kjeller

Tid:   Kl. 18.00 – 19.45, 16. september 2015

 

Møtedeltagere:

 

Fra D2260:

Guvernør Jon Ola Brevig

Ass. Guvernør Jarle Gausen

Fra SNRK:

Svein-Erik Dippner (president)

Are Willersrud (innk. president)

Terje B. Olsen (past president)

Per B. Bækkevold (kasserer)

Astrid Jonsrud (Kameratskapskomiteen)

Anne-Lise Amundsen (Programkomiteen)

 

Kortfattet notat fra møtet:

 

DG innledet med å si at hans hovedhensikt med møte var å bli bedre kjent med hverandre.

 

Han informerte om Rotary International President (RIP) K. R. Ravindran (”Ravi)s målsetninger og instruksjoner, inkl. årets motto ”Be a gift to the world”, samt hans bakgrunn og innføringen av ”KPIer” (Key Performance Indicators) / måloppfølging med rapportering via nettet.

 

DG ønsket også å høre hva vi (styrerepresentantene) mente er vår klubbs karakteristiske egenskaper, og vi kom frem til at det kunne være trygghet og samhold, hvilket er illustrert bl.a. ved at klubbens medlemmer ikke er redde for å stille spørsmål og delta i diskusjoner i plenum på møtene.

 

DG gjennomgikk klubbens planer og mål (KPM) som ble innsendt av klubbpresidenten i forkant av rotaryårets begynnelse, og disse ble kommentert og diskutert.
Ett av hovedpunktene var medlemsutvikling (medlemstall, sammensetning, med mer).

 

To konkret forslag fra DG angående klubbens hjemmeside:

 

1)   At vi viser neste møtes program på forsiden av hjemmesiden, og at vi i tillegg kobler programmet mot kalenderen som allerede er på hjemmesiden. (Mørk bakgrunn på tirsdagenes datoer med lenke til hver tirsdags program, ref. andre klubbers hjemmesider.) – ADG tilbyr å gi råd i forbindelse med sistnevnte.

2)   Bytte ut det ”blå” Rotary-hjulet med det gule (som nå er den offisielle logoen).

Det var et godt møte med hyggelig tone og mitt inntrykk er at DG og ADG har et ganske godt inntrykk av Skedsmo Nord Rotaryklubb.

 

Jeg gjentar min takk til Anne-Lise for at hun stilte det flotte konferanserommet til disposisjon.Møte nr. 4, 1.9.2015

 Det møtte 14 medlemmer.  Presidenten åpnet med faste poster.  3-minutter ved Olasom tok for seg Espen Søbys «Folkemengdens Bevegelse». Presidenten ønsket foredragsholder Herman Stabell velkommen. Han tok for seg «Rotary fra A til Å». Han tok for seg Rotarys organisering  og oppbygging fra det internasjonale til distriktene og klubbnivået. Gikk også gjennom noen hovedkrav til medlemmene i klubben.

Lillestrøm 1.9.15, Ola

Møte nr. 3, 25.08.2015

Årets første ordinære møte i klubblokalene. Det møtte 16 medlemmer.  

Presidenten åpnet med faste poster. Bursdag Anne Lise, men møtte ikke.

3-minutter ved Astrid som tok for seg kirkevalget og de aktuelle sider ved dette i år, spesielt at det er to lister til bispedømmerådet etter at kirken er fristilt fra staten.
Begynner ny runde med ego-foredrag av de som har vært med lenge, men som vil være nytt for de som har begynt seinere.  Arne Besseberg først ut. Han la hovedvekt på sin yrkesmessige karriere i Siemens. Dette innebar en interessant historie om den teknologiske utvikling på telekommunikasjon fra 70-åra til i dag, både generelt teknisk og markedet ui Norgew spesielt.
Presidenten minnet om medlemssituasjonen og arbeid med å skaffe nye medlemmer. Behov for at alle er aktive.

Lillestrøm 26.08.15, Ola

Møte nr. 2, 18.08.2015

 Årets båttur med Elvekongen fra Årnes til Svanfoss og retur. Servering reker.
Det møtte 9 medlemmer  og i tillegg 3 fra Skedsmokorset RK og 2 fra Lørenskog Vest RK foruten ledsgere, totalt 28 deltakere. Det ble en hyggelig tur i flott sommervær.

Presidenten ønsket velkommen om bord og spesielt gjestene. Kapteinen orienterte underveis om steder og historiske hendelser.Birger hadde gjort jobben med å skaffe nok deltakere for en slik tur. Bør være ca 30 personer.

 Lillestrøm 19.08.15, Ola

Møte nr. 1, 11.08.2015

 Første møte for sesongen er det tradisjonelle jordbærmøtet. Presidenten hadde invitert medlemmer med ledsagere til sammenkomst på sin hytte i Halangen.

Det møtte 11 medlemmer og 9 ledsagere til en svært hyggelig sammenkomst der det ble servert grillpølser,jordbær med tilbehør og Irenes ostekake med kaffe mm.
Past pres. Terje Borge Olsen hadde hatt bursdag siden sist.
Program for første halvår er på plass.

Martins utmelding ble nevnt. Per Erling overtar som seremonimester. Når det gjelder TV-aksjonen ble det foreslått å spørre Martin om å forestå denne.
Birger minnet om båtturen som neste møte. Er det Elvekongen fra Årnes. Nærmere melding kommer.

Svein Wolmer overrakte nål designet av ……..Arnardo.
Birger takket presidenten for møte og servering.

Lillestrøm 12.08.15, Ola


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farseggen, Skedsmo Samfunnshus
Adresse: Furuholtet 1
Postnummer: 2020
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Se vår hjemmeside for møteprogram. https://skedsmonord.rotary.no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Distrikt 2260
Distrikt 2260, Område G
Rotary i Norge
Rotary Internasjonal
Medlemsnett
My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...